• KRF0016ATB – TCI, RFI, 3-Ph, 16Amp, 200-480V

  $315.00 $185.22Sale!
 • KRF2500VCB – TCI, RFI, 3-Ph, 2500Amp, 600-690V

  $12,437.00 $7,312.96Sale!
 • KRF2500ACB – TCI, RFI, 3-Ph, 2500Amp, 200-480V

  $11,356.00 $6,677.33Sale!
 • KRF1600VCB – TCI, RFI, 3-Ph, 1600Amp, 600-690V

  $9,734.00 $5,723.59Sale!
 • KRF1600ACB – TCI, RFI, 3-Ph, 1600Amp, 200-480V

  $8,111.00 $4,769.27Sale!
 • KRF1000VCB – TCI, RFI, 3-Ph, 1000Amp, 600-690V

  $7,030.00 $4,133.64Sale!
 • KRF1000ACB – TCI, RFI, 3-Ph, 1000Amp, 200-480V

  $5,191.00 $3,052.31Sale!
 • KRF0600VCB – TCI, RFI, 3-Ph, 600Amp, 600-690V

  $5,948.00 $3,497.42Sale!
 • KRF0600ACB – TCI, RFI, 3-Ph, 600Amp, 200-480V

  $4,110.00 $2,416.68Sale!
 • KRF0400VCB – TCI, RFI, 3-Ph, 400Amp, 600-690V

  $4,326.00 $2,543.69Sale!
 • KRF0400ACB – TCI, RFI, 3-Ph, 400Amp, 200-480V

  $2,704.00 $1,589.95Sale!
 • KRF0320VCB – TCI, RFI, 3-Ph, 320Amp, 600-690V

  $3,353.00 $1,971.56Sale!